Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor praktijk In Contact

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van praktijk In Contact, zoals deze beschikbaar is gesteld door praktijk In Contact. In deze algemene voorwaarden geeft praktijk In Contact aan onder welk voorbehoud de informatie op de website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van praktijk In Contact is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij praktijk In Contact.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat praktijk In Contact streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met praktijk In Contact te mogen claimen of te veronderstellen.

praktijk In Contact streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan praktijk In Contact daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Praktijk In Contact behoudt zich aan het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Praktijk In Contact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar praktijk In Contact via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van praktijk In Contact op deze pagina.